KLIG mokytojai reflektuoja ir planuoja netradicinėje aplinkoje

KLIG mokytojai reflektuoja ir planuoja netradicinėje aplinkoje

Atsisveikinę su mokiniais iki rugsėjo, mokytojai neskuba atostogauti. Birželio pabaiga skirta ką tik pasibaigusių mokslo metų refleksijai, kolegialiam mokymuisi bei kitų mokslo metų veiklų planavimui. Kaip ir kasmet, stengiamės visas šias veiklas suderinti su neformaliu bendravimu netradicinėje aplinkoje. Šį kartą nutarta vykti į Mūšos tyrelio telmologinį draustinį.

Gimnazijos metodinė taryba birželio 20 d. susirinko į posėdį, kuriame aptarė klausimus, susijusius su KLIG veiklos tobulinimu 2024–2025 mokslo metais. Kiekvienas metodinės tarybos narys į šį posėdį atvyko su apgalvotais ir argumentuotais pasiūlymais dėl birželio 25 d. vyksiančios planavimo sesijos darbotvarkės ir darbo organizavimo taikant bendradarbiavimą bei diskusijas skatinančius metodus. Sudaryta planavimo sesijos programa. Aptarta šios sesijos darbotvarkė ir metodai, kuriuos naudojant kiekvienam dalyviui suteikiama galimybė pasidalinti savo mintimis apie tobulintinus gimnazijos veiklos aspektus bei pamąstyti, kurioje srityje kiekvienas galime prisiimti asmeninę atsakomybę ir prisidėti inicijuodami, organizuodami bei vykdydami konkrečias veiklas, į KLIG tobulinimo procesus įtraukiančias ir kitus bendruomenės narius. Moderuoti renginį patikėta MT narėms mokytojoms A. Kavanauskaitei – Lukšei ir J. Reimerienei.

Birželio 25-ąją per planavimo sesijai skirtą laiką pasiekėme puikių rezultatų. Gimnazijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė ir kiti sesijos dalyviai pasidalino savo įžvalgomis ir siūlymais, ką KLIG veikloje reikėtų tobulinti. Iš viso pasiūlyta sudaryti septynias darbo grupes, pristatyti šių darbo grupių tikslai, galimos veiklos, laukiami rezultatai. Sesijos dalyviai, pasiskirstę į septynias grupes, diskutavo, siūlė ir fiksavo idėjas, ką ir kaip galime patobulinti gimnazijos veikloje, kad čia visiems kartu būti, dirbti ir mokytis būtų įdomiau ir kad nuosekliai žengtume mūsų pagrindinio tikslo link – sudaryti sąlygas kiekvienam KLIG bendruomenės nariui būti sėkmingam ir gerai jaustis motyvuojančioje, palaikančioje aplinkoje. Sesijos rezultatas – septyni dideli lapai su užfiksuotomis drąsiomis, šauniomis idėjomis ir mokytojų, pasiryžusių prisidėti prie šių idėjų įgyvendinimo, vardais. Kiekvienas planavimo sesijos dalyvis rado jo kompetencijas bei pomėgius labiausiai atitinkančią darbo grupę. Reflektuodami šios planavimo sesijos procesą ir rezultatus, mokytojai išsakė daug pozityvių minčių, džiaugėsi savo kolegų kūrybiškumu, iniciatyvumu. Po vasaros atostogų grįšime prie šių darbo grupių veiklos planavimo, tarsimės ir spręsime, ką įgyvendinsime rudenį, kokiomis idėjomis remsimės planuodami KLIG ateitį, kai rengsime naująjį gimnazijos strateginį planą ir numatysime veiklas, kurias pradėsime įgyvendinti nuo 2025 metų. Na, o sėkmingai pasidarbavę mėgavomės Mūšos tyrelio floros ir faunos įvairove.

MT pirmininkė Valdonė Verseckienė