Gimnazijoje vyko projekto „Kokybės krepšelis“ patirties sklaidos konferencija „KLIG mokymosi kelionė“

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija kovo 3-ąją pakvietė Šiaulių rajono ir miesto bendrojo ugdymo mokyklų komandas į projekto „Kokybės krepšelis“ patirties sklaidos konferenciją „KLIG mokymosi kelionė“. Renginyje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus atstovai, kiti garbingi svečiai. Konferenciją atidarė ir jos dalyvius sveikino gimnazijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė.

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenė, suprasdama didžią kelionių naudą, rinkosi keliauti ne aplankydama pasaulio šalis, bet atrasdama naujų būdų ir galimybių, ieškodama naujų kelių į mokinio širdį, megzdama trišalius dialogus, skaitydama pedagoginę literatūrą ir gerindama tarpusavio santykius, geriau pažindama save ir degdama noru gerąja patirtimi dalytis su kitais. Pasak Lao Dzė, kiekviena tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio. Mintimis apie pirmuosius KLIG bendruomenės kelionės žingsnius, apie sunkumus, iššūkius, su kuriais teko susidurti, bei sėkmes pasidalijo Solveiga Grudienė, psichologė, PRIMUM ESSE direktorė, sertifikuota vadybos konsultantė, sertifikuota koučingo specialistė, švietimo lyderystės konsultantė. Pasidžiaugusi kolektyvo sutelktumu, noru keistis ir keisti, aptarusi nuveiktus darbus psichologė Solveiga Grudienė savo pranešimą baigė Marci Shimoff žodžiais: „Kiekvieno mūsų darbo aprašyme įrašyta MEILĖ – nepriklausomai nuo to, kaip mes užsidirbame pragyvenimui. Jeigu jūs kada nors suabejosite, kaip turėtumėte pasielgti, yra puiki taisyklė: visada daryk tai, kas skatina labiau mylėti žmones.“

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Pavilionienė kalbėdama apie projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimą Šiaulių rajone apžvelgė, kokie šiuo metu jau yra matomi pokyčiai mokyklose, dalyvaujančiose šiame projekte. Pasak jos, reikia orientuotis ne tik į esamų darbų tąsą, atnaujinimą, įgyvendinimą, pritaikymą, bet ir į kūrimą, vystymą, diegimą, kaitą, formavimą.

KLIG komanda – direktorė Dalia Tamoševičiūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Žukauskienė ir gimnazijos tarybos pirmininkė Valdonė Verseckienė – pristatydama KLIG mokymosi kelionę, teigė, jog svarbiausias tikslas – tobulinti mokymo ir mokymosi kokybę, kad kiekvienas mokinys pasiektų geriausių įmanomų akademinių ir asmenybės ūgties rezultatų. Gimnazijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė kalbėdama apie nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus prisiminė, jog šios mokymosi kelionės planų užuomazgų atsirado dar prieš gerą dešimtmetį. Vienas iš projekto „Kokybės krepšelis“ uždavinių – kurti funkcionalias vidines bei išorines gimnazijos erdves. Pasidžiaugta atsiradusiomis naujomis erdvėmis: vidiniu gimnazijos kiemeliu, pritaikytu edukacinei veiklai (pamokoms ir neformaliojo ugdymo veikloms netradicinėse erdvėse, mokinių poilsiui pertraukų metu, gimnazijos bendruomenės šventėms), Kūrybiškumo kabinetu etc.

Valdonė Verseckienė kalbėdama apie siekį tobulinti mokymo ir mokymosi kokybę teigė, jog dar 2018 metais vykdant profesinio tobulėjimo projektą „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“ buvo suprasta, kad norint užtikrinti kokybišką ir efektyvų grįžtamąjį ryšį, padedantį kiekvienam mokiniui siekti aukštesnių rezultatų, nebeužtenka mokytis vieniems iš kitų, o reikia ieškoti kokybiškų kursų ir lektorių, kurie duotų naują impulsą einant pasirinktu profesinio tobulėjimo keliu. Taip atsirado du nauji dalykai: 2019 metais parengtas ir laimėtas ERASMUS+ kvalifikacijos tobulinimo projektas „Sėkmės formulė: AIM+BIG=KLIG“. Antroji naujovė gimnazijoje buvo metodinės tarybos parengta pirmoji ilgalaikė akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojų kompetencijų plėtotė ir grįžtamasis ryšys – kiekvieno mokinio sėkmei“, vykdyta 2020–2021 metais. Ši programa apėmė keletą kryptingai sudėliotų ir vienas kitą papildančių modulių: vyko Erasmus+ kursuose dalyvavusių kolegų pozityviosios pedagogikos seminarų ciklas; grupė kalbų (anglų, lietuvių ir vokiečių) mokytojų, vadovaujamų Austrijos Graco šiuolaikinių kalbų centro konsultantų, mokėsi PVT (pedagoginės veiklos tyrimo) metodikos, vykdydami projektą „Grįžtamojo ryšio teikimas ir gavimas mokant nuotoliniu būdu“. Siekiant sudaryti mokiniams dar geresnes ugdymo(si) sąlygas, būtina daugiau dėmesio skirti įtraukios kultūros kūrimui. Suprasta, jog norint užtikrinti prasmingo, kokybiško, efektyvaus mokymosi patirtis ir padėti kiekvienam mokiniui siekti geriausių įmanomų rezultatų būtina ne tik mokytojų, bet ir visos mokyklos bendruomenės narių kompetencijų plėtotė. Taip gimė antroji ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokyklos bendruomenės kompetencijų plėtotė – kiekvieno mokinio sėkmei“, vykdoma nuo 2022 metų sausio (programos konsultantė Solveiga Grudienė). „Kokybės krepšelio“ projekto lėšos suteikė galimybę dar tvirčiau žengti pasirinktu profesinio tobulėjimo keliu pirmyn ir telkti gimnazijos bendruomenę siekti pagrindinio tikslo – įgalinti kiekvieną mokinį tapti savo mokymosi ir asmeninio tobulėjimo lyderiu, norinčiu ir galinčiu patirti sėkmę, suprasti ir gebėti pagrįsti savo nuostatas, sprendimus ir pasirinkimus. Ši ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa sudaryta iš kelių vienas kitą papildančių modulių, skirtų gimnazijos vadovams, pedagogams, mokiniams ir tėvams (rūpintojams). Valdonė Verseckienė apžvelgė pedagogų darbą PBB (profesinėse besimokančiose bendruomenėse), vykdomus pedagoginės veiklos tyrimus, padedančius įgyvendinti dvi labai svarbias programas – „Mokinių įgalinimas mano pamokoje“ ir „Klasės vadovas – asmenybės augimo vadybininkas“. „Kaip pamatuoti tos ilgametės mūsų mokymosi kelionės sėkmę? Neįmanoma nei procentine išraiška, nei kitais skaičiais pasakyti, kiek mes  kiekvienas ir visi kartu paaugome. Manau, mūsų sėkmė yra tame, kad nuo 2010 metų mokomės labai nuosekliai ir kryptingai, nesiblaškydami, žinodami, kodėl renkamės  tai, ką renkamės. Kad nebeklausiame AR? Klausiame  KAIP? Nebebijome kalbėtis apie tai, kas mums nesiseka. Džiaugiamės, kad, skaitydami atnaujintas bendrąsias programas, „Tūkstantmečio mokyklų“ ir kitus strateginius dokumentus, randame patvirtinimą, kad ėjome ir einame teisinga linkme“, – baigdama pranešimą teigė Valdonė Verseckienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Žukauskienė pasidžiaugė, jog gimnazijoje sėkmingai įgyvendintos kelios projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos. Viena iš jų – I–IIIG klasių mokiniams skirtas projektas „Gebantis mokinys – savo sėkmės kūrėjas“. Projekto tikslas – didinti socialinį mokinių sutelktumą, skatinti asmeninę atsakomybę, gerinti tarpusavio komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžius bei emocinę raišką. Projektą, vykusį keliais etapais, padėjo įgyvendinti VšĮ „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centro“ vadovas Žilvinas Mažeikis ir šio centro lektorė Justina Vyšniauskaitė. Pirmojo susitikimo metu pristatytos būsimos veiklos, aptartas tikslas. Antrojo susitikimo metu vyko individualūs susitikimai su klasėmis, buvo vykdomi metodiniai žaidimai, po kurių kiekviena klasė gavo užduotį – apsilankyti naujai įrengtame „Stebuklų kambaryje“ ir iš anksto suskirstytose grupėse sužaisti „Socialinio suflerio“ žaidimą.  Projekto metu buvo atliekamas sociologinis tyrimas, kuriuo buvo matuojamas projekto poveikis gimnazijos bendruomenės socialiniam sutelktumui, mokinių asmeninei atsakomybei, mokinių tarpusavio komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžiams stiprinti bei mokinių emocinei raiškai. Remiantis atlikto sociologinio tyrimo rezultatais galima teigti, kad didžiausią pažangą mokiniai padarė komunikavimo ir bendradarbiavimo srityje. Ryški pažanga padaryta ir sutelktumo srityje. Vidutinė pažanga padaryta asmeninės atsakomybės srityje, o pati mažiausia – emocinės raiškos srityje. Tyrimo pabaigoje pateiktos išvados ir rekomendacijos. Gimnazijos bendruomenės nuomone, būtina tęsti šį projektą pasirenkant asmeninės atsakomybės ugdymo sritį. Pranešėja taip pat pristatė šiuo metu vykdomas savanorystės veiklas.

Mintimis apie projekto naudą pasidalijo ir gimnazijos tėvų tarybos pirmininkė Rasa Salygienė. Ji itin džiaugėsi tėvų įtraukimu į gimnazijos veiklą.

Po pietų darbas vyko aštuoniose grupėse. Įvairių dalykų mokytojai, susibūrę į PBB grupes, pristatė atliktus pedagoginės veiklos tyrimus, pasidalijo mintimis apie nukeliautą mokymosi kelionę, jos patirtis, atradimus. Pasibaigus darbui grupėse vyko konferencijos aptarimas, refleksija.

Asta Mazūraitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja