GIMNAZISTO ELGESIO TAISYKLĖS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja gimnazijos mokinių darbą, elgesį, skatinimą ir drausminimą.
2. Taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, gimnazijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.

II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

3. Mokinys turi teisę:
3.1. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
3.2. gauti kokybišką švietimą;
3.3. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
3.4. pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, pasirenkamąsias mokomųjų dalykų programas ir jų modulius bei neformaliojo ugdymo užsiėmimus;
3.5. dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
3.6. kreiptis rūpimais klausimais į gimnazijos administraciją, mokytojus ir darbuotojus, mokinių savivaldą, gimnazijos tarybą;
3.7. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
3.8. puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
3.9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
3.10. naudotis gimnazijos biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi ir informacinių technologijų įranga mokymosi tikslams, komunikavimui, organizuojant renginius, savivaldos užsiėmimus.
4. Mokinio pareigos:
4.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, reikalavimų;
4.2. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių;
4.3. vykdyti gimnazijos administracijos, mokytojų ir savivaldos institucijų nutarimus;
4.4. stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis;
4.5. nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties;
4.6. pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per savaitę (tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės (dėl ligos) arba ne daugiau kaip 3 dienas (per mėnesį) dėl kitų priežasčių išskyrus atvejus, kai iš anksto gaunamas mokyklos administracijos leidimas). Vienos dienos nedalyvavimą pamokose tėvai gali pateisinti telefono skambučiu.
4.7. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises;
4.8. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų;
4.9. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą;
4.10. rengtis švariai, tvarkingai, dėvėti uniformą pagal uniformų dėvėjimo nuostatus;
4.11. atsineštą ar gimnazijoje nusipirktą maistą valgyti tik valgykloje, o pavalgius nunešti indus į jiems skirtą vietą;
4.12. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, gimnazijoje ir jos teritorijoje;
4.13. tausoti ir saugoti gimnazijos turtą;
4.14. saugoti savo ir tausoti kitų asmeninius daiktus;
4.15. baigęs pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka ir grąžinti mokiniui skirtą laikinai naudoti mokyklos turtą;
4.16. rūpintis geru gimnazijos vardu.
5. Mokiniui draudžiama:
5.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų gimnazijos bendruomenės narių;
5.2. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias medžiagas (tabako gaminius, elektronines cigaretes, alkoholį, narkotikus etc.) ar būti apsvaigus nuo jų;
5.3. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
5.4. vartoti necenzūrinius žodžius, įžūliai ir provokuojančiai elgtis;
5.5. be administracijos leidimo vestis į gimnaziją pašalinius asmenis;
5.6. pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo;
5.7. be administracijos ar mokytojo raštu, žodžiu ar elektroniniu būdu suteikto leidimo naudotis mokyklos kabinetais;
5.8. imti mokyklos dokumentus: būrelių dienynus, asmens bylas ir pan.;
5.9. nusirašinėti, plagijuoti ir sukčiauti;
5.10. demonstruoti intymumą gimnazijos patalpose;
5.11. žaisti žaidimus, kuriuos žaidžiant siekiama asmeninės naudos arba kito asmens pažeminimo.

III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS

6. Mokiniai skatinami ir drausminami vadovaujantis „Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių ir mokytojų skatinimo ir drausminimo nuostatais“, patvirtintais Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d įsakymu Nr. V-68.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Priimtą į gimnaziją mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės vadovas mokslo metų pradžioje.
8. Klasių vadovai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus elgesio, tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose.
9. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas mokytojo dienyno skyriuje „Instruktažai“.
10. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
11. Mokiniui atsisakius pasirašyti, tai traktuojama kaip nesilaikymas gimnazijos vidaus tvarkos. Mokiniui pasiūloma rinktis kitą ugdymo įstaigą.
______________________