Karjeros specialistė

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos  dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, kurį vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje.

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje.

Mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Karjeros paslaugos apima

• ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
• karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
• karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Dokumentai

• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314
• Ugdymo Karjerai programa mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio mokymo programą“ (2012 m, Vilnius).

DofE apdovanojimų programa

Informaciniai šaltiniai:

www.mukis.lt
www.profesijupasaulis.lt
www.aikos.smm.lt
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas
www.studijos.lt
www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
www.egzaminai.lt
www.lamabpo.lt
www.ldrmt.lt/paslaugos
www.cvonline.lt
www.karjerosmokykla.europass.lt
www.darborinka.lt
www.euroguidance.lt/jaunimui.htm
www.ldb.lt