Gimnazijos vizija bei misija

VIZIJA

Gimnazija – atvira bendruomenė:
– gimnazistai gali ugdytis kaip savarankiškos, kritiškai mąstančios asmenybės, atsakingos už savo ir visuomenės tobulėjimą;
– mokytojai – profesionalai, konsultantai, patarėjai;
– tėvai – aktyvūs mokyklos ugdymo proceso dalyviai;
– gimnazistai, mokytojai, tėvai jaučiasi saugūs.

MISIJA

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija – keturmetė gimnazija su bendrojo lavinimo skyriumi:
– teikia vidurinį išsilavinimą visiems jo siekiantiems ir gebantiems įgyti moksleiviams, sudaro jiems galimybę pagal poreikius, polinkius rinktis mokymosi kelią,
– sudaro sąlygas ugdytis savarankiškai, kritiškai mąstančiai asmenybei, atsakingai už savo ir visuomenės dvasinį, dorovinį, kultūrinį, protinį ir fizinį tobulėjimą,
– formuoja ir įgyvendina savitą ugdymo turinį, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais dokumentais ir programomis,
– formuoja moksleivių informacinius įgūdžius bei nuostatą mokytis visą gyvenimą.
– siūlo ir taiko įvairius mokymo(si) būdus, padedančius moksleiviams pasiekti valstybiniuose išsilavinimo standartuose nustatytus pasiekimų lygmenis. Taiko bendruosius ugdymo ir gimnazijos ugdymo tikslus atitinkančius vertinimo modelius,
– kuria vidinio gimnazijos audito sistemą ir atlieka auditą.
– sudaro gimnazistams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas. Inicijuoja socialinę paramą socialiai remtiniems gimnazijos moksleiviams.
– Siekia, kad gimnazija išliktų vietos bendruomenės kultūros židiniu, tęstų Lauryno Ivinskio švietėjiškas tradicijas,
– gimnazijos mokytojas – profesionalios besimokančios organizacijos narys – ugdo moksleivių vertybines orientacijas ir dorines nuostatas ugdymo turiniu bei asmeniniu pavyzdžiu. Padeda moksleiviams tenkinti saviugdos, saviraiškos poreikius, plėtoti įvairius savišvietos interesus.