Socialinis pedagogas

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

Susirinkti kartu – pradžia.

Pabūti kartu – tai progresas.

Padirbėti kartu – tai sėkmė.     ( H.Fordas)        

 

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Socialinis pedagogas:

padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
padeda naujiems mokiniams adaptuotis mokykloje;
siekiant užtikrinti vaiko gerovę, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
tiria socialinės pagalbos poreikį, organizuoja ir koordinuoja pagalbos teikimą;
atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje;
konsultuoja mokinius, tėvus, globėjus(rūpintojus), pedagogus, sprendžiant sudėtingas ir konfliktines situacijas;
inicijuoja ir organizuoja socialinių ir prevencinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;

 

Mokiniai gali kreiptis į socialinį pedagogą jeigu:

turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais, tėvais;
patiria patyčias, smurtą, išnaudojimą;
turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti, dalyvaudami socialinėje veikloje ir kt.

ŠVIETIMO PAGALBOS ŽINGSNIAI

Tėvų dalis

Psichologinės rekomendacijos darbui namuose

Informacija paaugliams

Elektroninės patyčios vaikams

Elektronnės patyčios tėvams

Elkimės atsakingai mokydamiesi

Patyčios nuotolinių pamokų metu

Socialinė pedagogė metodininkė F. Navickienė (313 kab.),

el.p. florentina.navickiene@ivinskis.lt

tel. 8-603-07628