Ugdymo procesas

Ugdymo procesas

Apie ugdymo procesą

1. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso
 pradžia
Ugdymo proceso
 pabaiga
Ugdymo proceso
 trukmė savaitėmis
I gimnazijos klasė 2023-09-01 2024-06-19 37
II gimnazijos klasė 2023-09-01 2024-06-19 37
III gimnazijos klasė 2023-09-01 2024-06-12 36
IV gimnazijos klasė 2023-09-01 2024-05-29 34

2. Gimnazija  dirba penkias dienas per savaitę.

3. Mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens  2023-10-30  2023-11-03
Žiemos (Kalėdų)  2023-12-27  2024-01-05
Žiemos  2024-02-19  2024-02-23
Pavasario (Velykų)  2024-04-02  2024-04-05
Vasaros I–IIG klasės  2024-06-19  2024-08-31
Vasaros IIIG klasės  2024-06-12  2024-08-31

4. Ugdymo procesas vykdomas mokslo metus skirstant pusmečiais

I pusmetis I–IVG klasėms 2023-09-01–2024-01-31 (94 mokslo dienos);

II pusmetis I–IIG klasėms 2024-02-01–2024-06-19 (91 mokslo dienos);

II pusmetis IIIG klasėms 2024-02-01–2024-06-12 (86 mokslo dienos);

II pusmetis IVG klasėms 2024-02-01–2024-06-01 (76 mokslo dienos).

IV gimnazijos klasės mokiniams, laikant pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jei IV gimnazijos klasės mokiniai laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jų pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

5. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, Gimnazijos ugdymo turinyje susieja istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo pamokas, neformalųjį švietimą, klasių vadovų veiklą su neformaliomis praktinėmis veiklomis:

–     sudaro galimybes mokiniams lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Planuoja šią veiklą savo dalyko ilgalaikiuose planuose;

–     skatina dalyvauti Gimnazijos ir vietos bendruomenės veiklose: talkose, savanoriauti renginiuose, bendradarbiauti su organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis ir kt. Klasių vadovai, socialinis pedagogas numato šią veiklą savo planuose;

–     skatina organizuoti projektus, socialines akcijas, kurios padės ugdyti bendradarbiavimo ir socialines kompetencijas. Klasių vadovai, socialinis pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojai numato šią veiklą savo planuose.

–     Gimnazijos bendruomenė per mokslo metus nuosekliai organizuoja 10 veiklos dienų, kurios skiriamos mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei veiklai. Planuojamos šios pažintinės kultūrinės veiklos dienos:

–     Mokslo metų pradžios šventė – rugsėjo 1 d.;

–     Gimnazijos bendruomenės stovykla (rugsėjo mėn.);

–     „Olimpinis ruduo“ sporto ir sveikatingumo diena (dviračių žygis, išvykos, sporto žaidimai) – rugsėjo mėn.;

–     UNESCO mokyklos veikla. Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas – spalio mėn.;

–     Gimnazijos diena, skirta Laurynui Ivinskiui atminti – spalio mėn.;

–     Profesinio konsultavimo ir informavimo diena „Pasimatuok profesiją“ – lapkričio mėn.;

–     Kalėdiniai renginiai, parodos ir susitikimai – gruodžio mėn.;

–     Renginiai, skirti Lietuvai įsimintinoms datoms paminėti  – visi mokslo metai;

–     Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo diena – gegužės mėn.;

–     Ekskursijos, turizmo dienos „Pažink, tyrinėk, atrask“ – birželio mėn.;

–     Gimnazijos bendruomenės vasaros stovykla „KLIG stovykla“ – birželio mėn.

 

6. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 minutės. Pamokos prasideda 8.00 val. Pamokų laikas (patvirtinta direktoriaus  2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-69):

1 pamoka – 8.00–8.45
2 pamoka – 8.55–9.40
3 pamoka – 9.50–10.35;
4 pamoka – 11.05–11.50;
5 pamoka – 12.10–12.55;
6 pamoka – 13.05–13.50;
7 pamoka – 14.00–14.45,

1–4 gimnazijos klasių mokiniai gali nedalyvauti pamokose, jei oro temperatūra 25 ir daugiau laipsnių šalčio. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. Gimnazija pasilieka teisę priimti sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, iškilus ekstremalioms ar sveikatai pavojingoms situacijoms.

7. I–II Gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja privalomoje socialinėje veikloje. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus. Socialinė pilietinė veikla fiksuojama dienyne, kaupiamas klasės mokinių aplankuose. III–IV Gimnazijos klasių mokiniai socialinėje veikloje dalyvauja savanoriškai.

8. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma pagal I–IV Gimnazijos klasių mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2016 m. balandžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-43.

9. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, neskiriamos daugiau kaip 7 pamokos per dieną.

10. Klasių vadovai naudodami Office 365 užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Neorganizuojami kontroliniai darbai po ligos, atostogų ar šventinių dienų;

11. Gimnazijos direktoriaus įsakymu mokiniai atleidžiami nuo dailės, muzikos, šokio, fizinio ugdymo, išimties atvejais ir nuo kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei mokiniai mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigę) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokiniai atleidžiami, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis. Mokiniai privalo pateikti pažymą iš atitinkamos neformaliojo švietimo įstaigos.

12. Atleisti nuo atskirų dalykų pamokų mokiniai pusmečių pabaigoje atsiskaito iš tų dalykų, laikydami įskaitą. Dalykų mokytojai iš anksto parengia užduotis, suderina su mokiniais konkrečią atsiskaitymo datą.

13. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas gimnazijoje organizuojamas, vadovaujantis parengtu Gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2018 rugpjūčio 31 dienos įsakymu Nr. V-67/1.

14. Mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami kiekvienoje pamokoje. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus dalyko mokytojas pirmiausia informuoja klasės vadovą, dalyką kuruojantį pavaduotoją ugdymui ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.

15. Mokymosi pagalba teikiama, skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę nustato mokytojas pagal mokymosi pagalbos poreikį. Mokymosi pagalba skiriama individualiai arba sudarant mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupines konsultacijas. Konsultacijos skiriamos Gimnazijos nuožiūra.

16. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniams. Mokiniams mokymosi pagalba suteikiama pastebėjus, kad jiems nesiseka pasiekti bendrosiose programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir pan.