Laisvos darbo vietos

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui pilnu darbo krūviu reikalingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Pagrindinės funkcijos:

  1. organizuoti gimnazijos aprūpinimą materialiniais ištekliais ir paslaugomis, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
  2. tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą; planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, kontroliuoti ir vertinti darbų atlikimo kokybę, rengti ataskaitas;
  3. organizuoti įstaigos pastato, patalpų, teritorijos materialinių vertybių priežiūrą, tvarkymą, tinkamą naudojimą, savalaikį remontą ir apsaugą;
  4. rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata, vesti gimnazijos darbuotojams instruktažus saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis; organizuoti priešgaisrinės, civilinės ir sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimą; ruošti ekstremalių situacijų prevencinių priemonių planą.

Asmuo priimamas dirbti konkurso būdu. Konkursui reikalingi dokumentai:

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;
  4. Kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  5. Gyvenimo aprašymas;
  6. Pretendento anketa.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą https://portalas.vtd.lt/

Dokumentai priimami iki 2023 m. birželio 28 d.