Metodinė-praktinė pedagogų konferencija

Sausio 5 dieną mūsų gimnazijoje vyko metodinė-praktinė konferencija „Reflektavimo kultūros diegimas mokymosi pasiekimų gerinimui: Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų gerosios patirtys”, skirta nacionalinės „Tūkstantmečio mokyklos” programos lyderystės veiklų aktualizavimui. Konferencijos organizatoriai – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Šiaulių rajono savivaldybė ir Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba. Ši konferencija – ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Veiksmingas ugdymo programos įgyvendinimas pokyčių kontekste (metodinė pagalba ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, bendruomenėms)” modulis. Renginyje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai Rasa Paulauskienė, Margarita Pavilionienė, Viktorija Lipskienė ir Rimas Marcinkus bei 70 mokytojų ir mokyklų vadovų iš dešimties Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų.
Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo gimnazijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė. Muzikiniu kūriniu susirinkusiuosius pasveikino IGB klasės mokinė Emilija Dubro. Plenarinės sesijos metu konferencijos dalyviai išklausė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Margaritos Pavilionienės bei psichologės, švietimo lyderystės ir verslo konsultantės Solveigos Grudienės pranešimus. Abi pranešėjos akcentavo nuolatinio mokytojo ir kiekvieno mokinio dialogo apie asmeninę mokymosi pažangą svarbą bei būtinybę užtikrinti veiksmingą grįžtamąjį ryšį taikant formuojamojo vertinimo strategijas.
Po plenarinės sesijos konferencijos dalyviai dirbo septyniose darbo grupėse. Mūsų gimnazijos mokytojai ir administracijos vadovai kolegoms iš kitų rajono švietimo įstaigų pristatė savo mokymosi patirtį, įgytą vykdant pedagoginės veiklos tyrimą ir ieškant atsakymų į šiais mokslo metais išsikeltą klausimą: „Kokie mano naudojami grįžtamojo ryšio teikimo ir gavimo būdai užtikrina nuolatinį, nuoseklų dialogą su kiekvienu mokiniu ir padeda jam siekti individualios pažangos?”. Tyrimo tikslas – taikant formuojamojo vertinimo strategijas ir įvairius grįžtamojo ryšio metodus padėti kiekvienam mokiniui siekti geresnių rezultatų ir patirti mokymosi sėkmę. Vykdydami šį pedagoginės veiklos tyrimą, rėmėmės metodiniu leidiniu „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti”. Konferencijos svečiams buvo pristatytos šiame leidinyje aprašomos penkios formuojamojo vertinimo strategijos ir praktinės gimnazijos mokytojų veiklos bei naudojamų įsivertinimo ir refleksijos metodų pavyzdžiai.
Po pietų renginio dalyviai vėl susirinko į aktų salę, kur vyko praktiniai mokymai „Trišalis pokalbis – vaiko įgalinimui” ir įvairios refleksijos veiklos, organizuojamos Solveigos Grudienės, kuri nuo 2022 metų sausio 14 d. mokė mūsų gimnazijos pedagogus planuoti ir vykdyti pedagoginės veiklos tyrimus. Renginio pabaigoje gimnazijos direktorė Dalia Tamoševičiūtė padėkojo visiems konferencijos dalyviams už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, o Solveigai Grudienei, lydėjusiai mus dvejus metus trukusioje mokymosi ir profesinio tobulėjimo kelionėje, – už įgytas žinias, praktinius gebėjimus bei įgūdžius ir sukauptą patirtį, kuria dalijomės su konferencijos dalyviais.
Valdonė Verseckienė, metodinės tarybos pirmininkė