Pranešėjų apsauga

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija (toliau – Gimnazija) skatindama pranešti apie neetišką elgesį, teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, priėmė Informacijos apie pažeidimus Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje teikimo tvarkos aprašą ir įdiegė vidinį kanalą, kuriuo sudaro galimybę saugiai ir paprastai pranešti apie tokių situacijų sudarymą.

 

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) asmenys pranešimą apie pažeidimus Gimnazijai gali teikti dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

 

Pranešimą apie pažeidimus turi teisę pateikti asmuo, kurį su Gimnazija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pranešimą apie pažeidimus asmuo gali pateikti:

 • Gimnazijoje:
 • tiesiogiai atvykus pas Kompetentingą subjektą adresu: V. Kudirkos g. 33, 81197 Kuršėnai;
 • atsiųsti pranešimą apie pažeidimą Gimnazijos elektroninio pašto adresu admin@ivinskis.lt;
 • kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai el. paštu apsauga@prokuraturos.lt;
 • viešai.

 

Pranešimo apie pažeidimus forma – čia.

 

Gimnazijoje paskirtas Kompetentingas subjektas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Butnorienė, kuri teikia konsultacijas pranešėjų apsaugos klausimais, priima informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, šią informaciją vertina ir priima sprendimą.

 

 Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos